Yakovlev YAK 11 von  Skygate, M 1:4, Doppelsitzer
zurück